Zasady rejestracji spraw, przydziału spraw oraz wyznaczania składu

Sposób przydziału spraw w wydziałach Sądu Okręgowego w Poznaniu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 925). Przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przyznają uprawnienie w zakresie rozpatrywania wpływających do sądu spraw przewodniczącym wydziałów oraz sędziom zgodnie z § 47.

W wydziale cywilnym wszystkie rodzaje spraw rejestrowane są według kolejności wpływu w odpowiednich repertoriach. Przydziału spraw poszczególnym sędziom referentom dokonuje przewodniczący wydziału według podziału numerowego.

Co do kolejności załatwiania spraw, to czynności w każdej sprawie powinny być podjęte bez zbędnej zwłoki, natomiast orzeczenie zapada wtedy kiedy sąd uzna, że sprawa jest wyjaśniona do rozstrzygnięcia i decyzja w tym względzie należy wyłącznie do sądu orzekającego w sprawie.

W pionie karnym rejestracja spraw, nadawanie numeru, które kierowane są na rozprawę prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie art. 351 k.p.k. i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz.U. 2003 Nr 107 poz. 1007). Powyższe przepisy nakładają obowiązek rejestrowania dziennego wpływu w sposób alfabetyczny według nazwiska pierwszego oskarżonego w każdej sprawie. Sprawy nie kierowane na rozprawę są rejestrowane wg. dziennego wpływu i przydzielane do rozpoznania sędziom w zależności od obciążenia poszczególnymi sprawami, ewentualnie sędziom pełniącym dyżury.

W pionie penitencjarnym i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych rejestrowane są sprawy w poszczególnych repertoriach. Sprawy są przydzielane proporcjonalnie sędziom przez Przewodniczącego wydziału. Natomiast sędziom nadzorującym zakłady karne są przydzielane sprawy: o udzielenie przerwy w karze, o odwołanie warunkowego zwolnienia od dozoru kuratora, o obciążenie kosztami leczenia, o ustanowienie kuratora, skargi skazanych na decyzje komisji penitencjarnej, na decyzję sądów penitencjarnych i wszelkie inne wnioski, w których postępowanie kończy się wydaniem postanowienia, sprawy rozpoznają sędziowie nadzorujący zakłady karne.

W pionie gospodarczym sprawy są rejestrowane (nadawane są sygnatury) w repertoriach według rodzajów. Po nadaniu sygnatury akta są przedstawiane przewodniczącemu wydziału, który rozdziela akta spraw proporcjonalnie każdemu sędziemu według kolejności wpływu. Sprawy są załatwiane zgodnie z kolejnością wpływu.

W pionie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są rejestrowane w poszczególne repertoria. Następnie Przewodniczący przydziela sprawy według podziału numerowego poszczególnym sędziom.

Szczegółowe ilości i rodzaje spraw załatwianych przez poszczególne wydziały i sędziów określone są zakresem podziału czynności sędziów zatwierdzanym przez Prezesa Sądu Okręgowego po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie do dnia 30 listopada danego roku na rok następny.

upoważnienia przewodniczących wydzialów

Rejestr zmian dla: Zasady rejestracji spraw, przydziału spraw oraz wyznaczania składu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-12-06
Publikacja w dniu:
2017-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-12-06
Publikacja w dniu:
2017-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-12-06
Publikacja w dniu:
2017-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-12-06
Publikacja w dniu:
2017-12-06
Opis zmiany:
b/d