Zapytanie o karalność - KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
tel. 61 62 83 092
tel. 61 62 83 093
tel. 61 62 83 094
fax 61 85 66 019

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek - piątek 7.45 – 15.15

Godziny otwarcia Kasy Sądu Okręgowego
poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek - piątek 7.45 – 15.00

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Informacje na temat działalności Rejestru można uzyskać:

Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Dane kontaktowe:
ul. Dąbrowskiego 2
64 - 100 Leszno
tel. 65 52 59 406
fax 65 52 59 413

Wnioski należy składać w pokoju nr 23

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 8.00 - 17.30
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pile

Dane kontaktowe:
Al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła
tel/fax 67 35 22 931

Wnioski należy składać w okienku w holu głównym.

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju,
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK do pobrania na dole strony.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (do pobrania na dole strony).

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

 • 30 zł – za informację o osobie
 • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie sądu,
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

 • W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Karnego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy:

 1. Zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl zakładając swoje konto na e-Platformie MS.

 2. Następnie wybierać zakładkę Krajowy Rejestr Karny gdzie znajdują się są dwie aplikacje:

  • pierwsza dla osób fizycznych;
  • druga dla firm, instytucji (np. sądów)
 3.  W zakładkach znajdują się Formularze Rejestracyjne należy wybierać ten który nas dotyczy:

  • Formularz dla osób fizycznych
  • Formularz dla podmiotów instytucjonalnych (np. firm, sądów, urzędów, policji i innych organów ścigania a także innych uprawnionych podmiotów)
 4. W celu skorzystania z e-usług (e-Zaświadczeń) należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP.

 5. Utworzyć konto:
  1) osoby fizycznej:
      a)  konto zakłada się na e-Platformie MS poprzez wypełnienie formularza na stronie e-KRK
      b)  po wypełnieniu potwierdza zapoznanie się z Zakresem i Warunkami korzystania z systemu e-KRK, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
      c)  po wykonaniu tych czynności użytkownik otrzymuje mail zawierający link aktywacyjny

  2) podmiotu instytucjonalnego (dla firm, sądów, policji oraz innych uprawnionych podmiotów i organów):
      a) wyznaczony pracownik podmiotu (osoba wyznaczona na administratora konta) wypełnia formularz rejestracyjny dla podmiotu instytucjonalnego. po czym otrzymuje mailem link aktywacyjny
      b) kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osób uprawnionych do reprezentacji danej instytucji, osoby te także otrzymują link aktywacyjny
      c) ostatnim krokiem jest wysłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia konta do Biura, w zgłoszeniu podaje się dane instytucji, administratora oraz osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
      d) po weryfikacji i potwierdzeniu danych Biuro wykonuje utworzenie konta instytucjonalnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez system e-KRK pobiera się opłatę w wysokości:

 • 20 zł - za informację o osobie
 • 20 zł - za informacje o podmiocie zbiorowym

Opłaty za uzyskanie zaświadczeń drogą elektroniczną dokonuje się wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na ekrk.

Rejestr zmian dla: Zapytanie o karalność - KRK