Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
  1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza; skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz
  2. odmowy zwolnienia od grzywny;
  3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
  5. należności świadka;
40 zł
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
40 zł
apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie,
w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
40 zł
wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego 40 zł
wniosek o zabezpieczenie dowodu 40 zł
wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu 300 zł
wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ 300 zł
wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem 300 zł
opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy
o kosztach sądowych
200 zł
skarga na czynnośc komornika 200 zł
zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej 100 zł
Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty
od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.
 

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d