Tryb działania jednostek organizacyjnych

Zgodnie z art. 176 § 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, tak jak każdy sąd okręgowy rozpatruje sprawy w obu instancjach. Instancjami odwoławczymi w Sądzie Okręgowym w Poznaniu jest Wydział II i XV Cywilny Odwoławczy (do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego), Wydział IV i XVII Karny Odwoławczy (do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego) oraz Wydział X Gospodarczy Odwoławczy (do rozpoznawania spraw w II instancji z zakresu prawa gospodarczego). To do tych wydziałów wpływają apelacje od wyroków i zażalenia na postanowienia sądów rejonowych według przedstawionego obszaru właściwości.

W trybie dwuinstancyjnym działają także Wydziały: VII oraz VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie środków odwoławczych od orzeczeń Wydziałów Pracy i Wydziałów Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W sprawach, w których I instancją jest Sąd Okręgowy w Poznaniu środki odwoławcze rozpatruje Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Rejestr zmian dla: Tryb działania jednostek organizacyjnych