Status prawny

Sąd Okręgowy w Poznaniu został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 2002, Nr 180 poz. 1508 z późn. zm.), jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Od 1951 do 2001 roku prawnym poprzednikiem tutejszego Sądu był Sąd Wojewódzki w Poznaniu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz. 925), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Status prawny