Sprawy gospodarcze

Opłaty sądowe
Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwiązanie spółki 2 000 zł
wyłączenie wspólnika ze spółki 2 000 zł
uchylenie uchwały organu spółki 2 000 zł
sprawy z zakresu ochrony środowiska 100 zł
sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1 500 zł
sprawy o unieważnienie przetargu 1 500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 1 000 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 500 zł
odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
100 zł
zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 50 zł
odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie 3 000 zł
Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2.  
Jeżeli skarga, o której mowa w ust. 1, dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową
w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5.000.000 zł.
5 % od wartości
przedmiotu zamówienia

Rejestr zmian dla: Sprawy gospodarcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d