Rejestracja dzienników i czasopism

Rejestr dzienników i czasopism znajduje się przy Sekcji Egzekucji i Wykonawstwa Orzeczeń Sądowych.

Kierownik Sekcji Egzekucji
SSO Katarzyna Gawecka

Kierownik Sekretariatu Sekcji
Elżbieta Ziętek

Dane kontaktowe:
ul.Stanisława Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2180
tel. 61 62 83 321
tel. 61 62 83 338 - koszty
fax 61 62 83 337

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Rejestr dzienników i czasopism

Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2181

tel. 61 62 83 321- rejestr dzienników i czasopism
tel. 61 62 83 320 - koszty
fax 61 62 83 337

Wniosek należy kierować na adres:

Sąd Okręgowy w Poznaniu
I Wydział Cywilny
Rejestr Dzienników i Czasopism
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań

Wniosek powinien zawierać:

 • tytuł dziennika lub czasopisma,
 • siedzibę i dokładny adres redakcji,
 • dane osobowe redaktora naczelnego:
  • a) imię i nazwisko
  • b) datę i miejsce urodzenia
  • c) PESEL
  • d) adres zamieszkania
 • 4. nazwę i siedzibę wydawcy – dokładny adres (osoby fizycznej lub osoby prawnej, jeśli wydawcą jest spółka cywilna należy wymienić wszystkich wspólników),
 • 5. częstotliwość ukazywania się czasopisma

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • dotyczące wydawcy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dotyczace redaktora naczelnego – oświadczenie według wzoru.

Dokumenty należy złożyć w odpisach poświadczonych notarialnie lub przez radcę prawnego, ewentualnie adwokata (jeśli występuje jako pełnomocnik wnioskodawcy), można też złożyć kserokopie i w sekretariacie sądu (pokój 2181) okazać oryginały.

Redaktor naczelny może złożyć podpis pod oświadczeniem u notariusza lub w sekretariacie sądu (pokój 2181) po okazaniu dokumentu tożsamości.

Wniosek o rejestrację (a później o ujawnienie ewentualnych zmian w rejestrze) podlega opłacie w kwocie 40 zł w znakach opłaty sądowej (kasa Sądu Okręgowego – parter, pokój 0106).

Wniosek podpisuje wydawca – w przypadku osoby prawnej osoba upoważniona do reprezentacji.

Rejestr zmian dla: Rejestracja dzienników i czasopism