Przedmiot działalności

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Do właściwości Sądu Okręgowego należą sprawy z zakresu prawa cywilnego o:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach nie materialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwalę o podziale spółdzielni
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

Sprawy z zakresu prawa karnego

Do właściwości Sądu Okręgowego należą przestępstwa z zakresu prawa karnego:

 • o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
 • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
 • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

Pozostałe sprawy

Sąd Okręgowy rozpoznaje również sprawy z zakresu prawa pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz rozpoznaje sprawy gospodarcze oraz wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu.

Sąd Okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Organizacja

Zgodnie ze strukturą organizacyjną Wydziały Sądu Okręgowego obsługują petentów według następujących właściwości:

I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do J z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu Wrześni i Złotowie oraz spraw, o których mowa w art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, Wrześni i Złotowie, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru włąściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnice bankową.

IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, Wrześni i Złotowie.

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądowych – utworzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1985 roku (Dz. Urz. MS 1985, Nr. 8, poz. 53), do rozpoznawania spraw z zakresu nadzoru nad legalnością wykonywania kary pozbawienia wolności, a także wszystkich przypadków związanych ze środkami przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz do rozpoznawania:

 • z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego i działalności sędziego penitencjarnego,
 • zażaleń na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
 • sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających,
 • wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od M do Ż, oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż.

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do Ł, oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M.

IX Wydział Gospodarczy - rozpoznaje sprawy prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi z obszaru okręgu Sądów Okręgowych: w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, w sprawch pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 75 000 zł.

X Wydział Gospodarczy Odwoławczy - rozpoznaje w II instancji sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądów Okręgowych: w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze.

XI Wydział Wizytacyjny - został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1975 roku (Dz. Urz. MS.75.4.34) pierwotnie jako wydział piąty, później dziewiąty, a w końcu jedenasty. Sprawuje funkcje wydziału wewnętrznego dla sądów działających w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

XII Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni.

XIII Wydział Cywilny - z siedzibą w Lesznie - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu.

XIV Wydział Cywilny - z siedzibą w Pile - Do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.

XV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Śremie i Wolsztynie.

XVI Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie, spraw o zarządzanie kontroli operacyjnej z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnice bankową z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Koninie i Poznaniu, z wyłączeniem spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

XVII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wolsztynie.

XVIII Wydział Cywilny - Do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Q do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni.

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-28
Publikacja w dniu:
2017-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d