Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org  

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org  

Rada Europy
http://www.coe.int  

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm  

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int  

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski  

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm  

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm  

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm  

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm  

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx  

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home  

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm  

Rada Unii Europejskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl  

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024  

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Europejskie serwisy prawa

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm  

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL  

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu/documentation/index_pl.htm  

Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en  

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm  

Słownik terminologii wspólnotowej
http://ec.europa.eu/translation/polish/guidelines/documents/glossary_polish_pl.pdf  

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en  

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm