Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org  

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org  

Rada Europy
http://www.coe.int  

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int  

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm  

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_pl

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_pl

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm  

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx  

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home  

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm  

Rada Unii Europejskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl  

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024  

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu