Mediatorzy w sprawach nieletnich

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.) spełnia następujące warunki:

 

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich zgodnie z §6 wskazanego Rozporządzenia nie może być:


czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, Policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy,
 • osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.     

 

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnichpowinna przedłożyć:

 

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich;
 • wskazanie adresu do korespondencji, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej oraz daty urodzenia osoby uprawnionej, celem umieszczenia tych informacji w wykazie;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej, do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych;
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia dla mediatorów;
 • inne dokumenty: pisma, rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783).


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 

 

 • wniosek o wpis do wykazu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783);
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój 3142.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii przez pracownika tut. Sądu, bądź kopie poświadczone notarialnie.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d