Mediatorzy w sprawach karnych

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba, która zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz. 716) spełnia następujące wymagania:

 

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła 26 lat;
 • zna język polski w mowie i piśmie;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.


Postępowania mediacyjnego w sprawach karnych nie może przeprowadzać czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych;
 • wskazanie adresu do korespondencji, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej oraz daty urodzenia osoby uprawnionej, celem umieszczenia tych informacji w wykazie;
 • kwestionariusz osobowy lub CV;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 • opinia od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • dokumenty wykazujące posiadanie umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzenia mediacji;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783).


 Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 •  wniosek o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopię statutu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783);
 • osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.


Prezes sądu okręgowego decyduje o wpisie na listę w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy więc złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem prezesa, który wydał zaskarżoną decyzję.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój 3142.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii przez pracownika tut. Sądu,  bądź kopie poświadczone notarialnie.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d