Kolegium Sądu Okręgowego

Przewodniczący - SSA Krzysztof Lewandowski

członkowie:

Natalia Barecka - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Danuta Silska - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Ewa Taberska - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Maria Taront - Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
Barbara Dolata - Sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Robert Kubicki - Sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Jerzy Paliwoda - Sędzia Sądu Rejonowego w Pile
Andrzej Niewrzęda - Sędzia Sądu Rejonowego w Gostyniu

Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.

Przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium.

Kadencja kolegium sądu okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego. Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.

Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu okręgowego.

Kolegium sądu okręgowego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

W posiedzeniach kolegium sądu okręgowego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor sądu okręgowego w przypadku omawiania projektu planu finansowego.

Zobacz również

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-30
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2010-03-24
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d