Stali mediatorzy

Stali mediatorzy

Regulacja dotycząca stałych mediatorów została wprowadzona do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 133 ze zm.)z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015 poz. 1595). Z dniem 30 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016 poz. 122).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie jest sędzią (mediatorem może być sędzia w stanie spoczynku),
  • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
  • ukończyła 26 lat,
  • zna język polski,
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów można złożyć do prezesa wybranego sądu okręgowego, w okręgu którego mediator planuje prowadzenie swojej działalności.

Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016 poz. 122).

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów

Kandydat musi dołączyć do wniosku oświadczenie o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego. Oświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Oświadczenia

W celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności mediator powinien zgromadzić i przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie. W rozporządzeniu określono przykładowo, że dokumenty powinny poświadczać odbycie szkolenia z zakresu mediacji, określać specjalizację mediatora oraz jego wykształcenie. Mogą to być również informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji ewentualnie opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. W razie wątpliwości co do treści lub autentyczności dokumentu prezes może jednak zażądać okazania oryginału.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miasta Poznaniaotwiera się w nowym oknie.

Prezes sądu okręgowego decyduje o wpisie na listę w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy więc złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem prezesa, który wydał zaskarżoną decyzję.

Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

Rejestr zmian dla: Stali mediatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d