Biegli sądowi

Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu, dlatego biegłym może być osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa. Sporządzona przez biegłego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Dokumenty

Dokumenty dot. biegłych składa się w Oddziale Administracyjnym III piętro, bud. A pokój 3142,
tel. 61 62 83 052, e-mail patrycja.zwawiak@poznan.so.gov.pl

Dokumenty dot. biegłych ds. uzależnień od alkoholu składa się w Oddziale Administracyjnym
III piętro, bud. A pokój 3142, tel. 61 62 83 051.

Lista Biegłych Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Poznaniu do pobrania na dole strony.

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Działając na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 133),
 • art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635).

zostały ustalone następujące wymogi:

 • Wniosek o wpis na listę biegłych sądowych (wzór do pobrania na dole strony) do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji;
 • Curriculum Vitae;
 • Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na dole strony) wraz ze zdjęciem dowodowym;
 • Obustronna kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której Kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym;
 • dziedzina medycyna – Kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej;
 • dziedzina język migowy – Kandydat winien posiadać „Certyfikat drugi – T2" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych;
 • Listy referencyjne;
 • Opinia wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony(na) oraz zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;
 • Oświadczenie wraz z opinią Kandydata w przypadku przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania na dole strony);
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Poznania.

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miasta Poznania.

 • (!) Załączone do wniosku dokumenty winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub osobiście przedłożone w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu celem poświadczenia kserokopii przez pracownika sądu za zgodność z oryginałem i zgodnie z wyż. wym. wymogami składa się w Oddziale Administracyjnym.

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 133) Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji
 • w razie śmierci
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie

Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym

STAWKI WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH 

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1101) art. 618 f § 3 wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

 • Ustawą budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016r.  (Dz. U. z 2017r. poz. 108) średnia wynosi - 1789,42 zł   (aktualna również na rok 2018r.)

Zmianie uległy przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.

Stawki biegłych regulują niżej wskazane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

Podane na liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-24
Publikacja w dniu:
2017-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-09-07
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d